Zváračské práce v zahraničí a DPH

Otázka: Som živnostník (neplatiteľ DPH) a poskytujem zváračské práce na nehnuteľnom majetku, ktorý sa nachádza v Rakúsku. Faktúru vystavujem slovenskému odberateľovi, s ktorým mám uzatvorenú mandátnu zmluvu. Ako je to s DPH ? Musím sa zaregistrovať podľa § 7a Zákona o DPH ? Vstupujú mi tieto faktúry do obratu (49 790 EUR) k povinnej registrácii za platiteľa DPH ?

Legislatíva:

  1. Legislatívny rámec – registrácia podľa § 7a zákona o DPH

Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty pri dodaní služby za protihodnotu je potrebné v prvom rade určiť, kde je miesto dodania služby. Miesto dodania služby sa určí podľa § 15 odseku 1 alebo 2 zákona o DPH, ak § 16 citovaného zákona neustanovuje inak.

Pri určení miesta dodania zváračských prác poskytovaných za protihodnotu je potrebné prvotne skúmať, či objekt na ktorý sa vzťahujú, možno považovať za nehnuteľný majetok, a či vzťah medzi poskytnutou službou, ktorou je zváranie a nehnuteľnosťou (napr. budovou, stavbou), na ktorej sa služba uskutočňuje je dostatočne úzky a priamy. Medzi nehnuteľný majetok možno zaradiť budovy, stavby, inžinierske stavby, stavebno-inžinierske diela (napr. cesty, mosty, vodovodné a kanalizačné systémy) a tiež priemyselné zariadenia (napr. elektrárne). Taktiež akýkoľvek prvok, ktorý sa inštaloval a tvorí neoddeliteľnú súčasť budovy alebo stavby, sa považuje za nehnuteľný majetok.

Samotná montáž, resp. inštalácia pôvodne hnuteľnej veci, ktorá sa po jej vykonaní kvalifikuje ako nehnuteľný majetok, predstavuje službu súvisiacu s nehnuteľným majetkom. Napr. služba zvárania, ktorou sa „pripojí“ železné zábradlie ku schodom budovy.

V nadväznosti na uvedené, ak sa teda zváračské práce vzťahujú na nehnuteľnosť (nehnuteľný majetok), miesto dodania služby sa určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, čo znamená, že miestom dodania služby je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza (Rakúsko). Pravidlo miesta dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť sa uplatňuje bez ohľadu na to, či je odberateľom služby zdaniteľná osoba alebo osoba iná ako zdaniteľná osoba.

  1. Legislatívny rámec – registrácia podľa § 4 zákona o DPH

Podľa § 4 ods. 7 zákona o DPH sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem hodnoty tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 a podľa § 40 až 42. Hodnota dodaných poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňa do obratu, ak tieto služby sú dodané pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňa hodnota príležitostne dodaného hmotného majetku okrem zásob a hodnota príležitostne dodaného nehmotného majetku.

Odpoveď:

 1a: Vyjadrenie (registrácia podľa § 7a) :

Z Vášho zadania vyplýva, že budete poskytovať zváračské práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v Rakúsku (tzn. že miesto dodania je v Rakúsku). Nemáte povinnosť registrácie podľa § 7a Zákona o DPH a tieto služby nebudete uvádzať ani v Súhrnnom výkaze, faktúru vystavíte bez DPH. Odporúčam si ešte preveriť v Rakúsku, či Vám tam nevzniká povinnosť registrácie podľa ich rakúskych predpisov.

2a: Vyjadrenie (registrácia podľa § 4 Zákona o DPH):

Ďalej ste sa pýtali, či Vám vzniká povinnosť registrácie na DPH po prekročení obratu 49 790 EUR, pokiaľ fakturujete slovenskému odberateľovi zváračské práce, ktoré sú vykonávané na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v Rakúsku. Aj v tomto prípade platí, že pokiaľ je miesto dodania služieb v Rakúsku, tak tieto príjmy Vám do sumy 49 790 EUR nespadajú a nevzniká Vám povinnosť registrácie na DPH na Slovensku. Uvedené platí aj v prípade, ak je odberateľom SK spoločnosť.

Ešte zdôrazňujem, že pokiaľ by ste zváračské práce v Rakúsku poskytli na hnuteľnom majetku (napríklad na poľnohospodárskom stroji), tak daňový režim bude odlišný a je potrebné to posúdiť osobitne. Toto daňové stanovisko by bolo v takomto prípade bezpredmetné.

Dátum vypracovania: 13.04.2023